www.caegitim.com

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

 

Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecek ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.
Eğitimcinin Eğitimi Kursunun Amaçları
Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;

 • Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
 • Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
 • Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
 • Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
 • Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
 • Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.
  Eğitimcinin Eğitimi Kursuna Kimler Katılabilir
  Eğitimcinin Eğitimi kursuna en az lise mezunu olmak şartıyla;

Kurum ve kuruluşların eğitim biriminde çalışan ve çalışmak isteyenler,

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanları,

İş Yeri Hemşireleri,

İş yeri Hekimleri,

Öğretmenler (Sınıf Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, Anaokulu Öğretmenleri, Tarih Öğretmenleri, Fizik Öğretmenleri, Matematik Öğretmenleri vb.)

Sosyologlar,

Psikologlar,

Doktorlar Katılabilirler.
Eğitimcinin Eğitimi Kursunun Süresi ve Eğitim Şekli
Eğitimcinin eğitimi kursu M.E.B tarafından 45 saat olarak planlanmıştır. Sertifikada yazan yasal süre 45 saattir. Eğitim şekli grup oluşması halinde örgün olarak planlanmaktadır. Grup oluşmaması halinde uzaktan eğitim şeklinde devam edilecektir.
Eğitimcinin Eğitimi Kursunun Eğitim İçeriği
1. HAFTA

1. GÜN

A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I

1. Nasıl Öğreniyoruz?

a. Başlıca öğrenme kuramları

1- Davranışçı Öğrenme Kuramı

2- Bilişsel Öğrenme Kuramı

3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

2. Bilgiyi İşleme Modeli

a. Öğrenme

b. Hatırlama

c. Unutma

3. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

4. Öğretim İlkeleri

a. Bireyselleştirme İlkesi

b. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi

c. Esneklik İlkesi

d. Açıklık İlkesi

e. Süreklilik İlkesi

f. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi

g. Ekonomiklik İlkesi

h. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi

i. Güncellik İlkesi

5. Öğretim Stratejileri

a. Sunuş

b. İnceleme ve Araştırma

c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

6. Üst Düzey Öğrenmeler

a. Yaratıcı Öğrenme

b. Eleştirel Öğrenme

7. Öğrenme Hedefleri

8. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi

2.GÜN

A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II

1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

a. Androgoji

2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar

3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

a. Anlatma Yöntemi

b. Soru-cevap Yöntemi

c. Mikro Öğretim

d. Tartışma Yöntemi

e. Örnek Olay Yöntemi

f. Gösterip Yaptırma Yöntemi

g. Problem Çözme Yöntemi

h. Bireysel Çalışma Yöntemi

i. Proje Yöntemi

j. Rol Oynama Yöntemi

k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri

l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri

m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri

n. Buluş Yoluyla Öğrenme

6. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

7. Öğrenme Stilleri

a. Görsel Öğrenme

b. İşitsel Öğrenme

c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme

8. Öğrenme Stratejileri

a. Dikkat Stratejileri,

b. Tekrar Stratejileri,

c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,

d. Yürütücü Biliş Stratejileri

e. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler

9. Öğrenme Düzeyleri

10. Öğrenme Yolları

a. Aktif Dinleme

b. Not Alma

c. Görsel Materyalleri Kullanma

d. Sorular Sorma

11. Bilgiyi İşleme Süreci

a. Beklenti

b. Algılama

c. Genelleştirme

d. Hatırlama

e. Anlamsal Şifreleme

f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama

12. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

13. Gün Değerlendirmesi

3.GÜN

A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

1. Eğitim İhtiyaç Analizi

2. Eğitim Programının Öğeleri

a. Hedefler

b. Eğitim Durumları

c. Sınama Durumları

3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. Program ve Tasarım

a. İstek Faktörünün Belirlenmesi

b. Sunum Türünün Belirlenmesi

c. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması

d. Doğru Kaynakların Seçimi

6. İçerik Seçimi

7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Eğitim Ortamı

a. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı

b. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması

10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

a. Giriş

b. Gelişme

c. Sonuç

12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

14. Eğitim Notlarının Hazırlanması

15. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması

18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

a. Yapılandırmacılık

b. Proje Temelli Öğrenme

c. Problem Temelli Öğrenme

d. Beyin Temelli Öğrenme

e. Tam Öğrenme

f. Yaşam Boyu Öğrenme

19. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

20. Gün Değerlendirmesi

4.GÜN

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I

1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

2. Eğitimcinin Rolü

a. Giyim ve Dış Görünüş

b. Duruş

c. Ses Tonu

d. Beden Dili

3. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

a. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek

b. Aykırı Seslerin Bastırılması

c. Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı

d. Kişisel Alanı Korumak

6. Topluluk Önünde Konuşma

7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar

9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

11. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

12. Gün Değerlendirmesi

5.GÜN

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

1. Etkili Sunum Aşamaları

a. Dikkati Çekme

b. Güdüleme-İstekli Kılma

c. Hedeften Haberdar Etme

d. Hazırbulunuşluk

e. Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):

f. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme

g. Aktarma/Dönüştürme-Uygulama

h. Değerlendirme

i. Ödev-Proje

2. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

a. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

b. Sunum Akışının Planlanması

-Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması

-Katılımcıların Analizi

-Taslak Planın Hazırlanması

– Kaynak Malzemelerin Seçilmesi

-Notların Oluşturulması

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

a. Etkili Açılış

b. Grubu Canlı Tutma

c. Zaman Yönetimi

d. Etkili Kapanış

6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

7. Katılımcı Tepkilerini İzleme

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi

2. HAFTA

1.GÜN

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power

Point)

3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

4. Slaytların Yazılımı

5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

6. Ses ya da Müziğin Seçimi

7. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

8. Gün Değerlendirmesi

2.GÜN

A. GERİBİLDİRİM

1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

a. Soru Sorma Nedenleri

2. Soru Sorma Teknikleri

a. Açık Uçlu Sorular

b. Kapalı Uçlu Sorular

3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

a. İçerik Açısından

b. Biçim Açısından

c. Düzen Açısından

d. İfade ve Anlatım Açısından

4. Soru Düzeyleri

a. Bilgiyi Ölçen Sorular

b. Anlamayı Ölçen Sorular

c. Uygulamayı Ölçen Sorular

d. Analizi Ölçen Sorular

e. Sentezi Ölçen Sorular

f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular

5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

6. Yanıtların Alınması

7. Katılımcıların Soruları

9. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

10. Gün Değerlendirmesi

3. GÜN

A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

a. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası

b. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri

2. Değerlendirme

a. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları

3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

a. Geçerlilik

b. Güvenirlilik

c. Kullanışlılık

6. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

a. Yazılı Yoklamalar

b. Kısa Cevap Gerektiren Testler

c. Doğru-Yanlış Testler

d. Çoktan Seçmeli Testler

e. Sözlü Sınavlar

f. Performansın Ölçülmesi

g. Diğer Gözlem Araçları

h. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi

8. Değerlendirme ve Not Verme

9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

Eğiticinin Eğitimi